Strona główna » Konkursy
» KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI
» KONKURS PLASTYCZNY
» Konkurs na projekt medalu
» WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO
» WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
» Wyniki konkursów: "Od Jałty do Gdańska" oraz "Polska moja ojczyzna"


KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI

„Od Jałty do Gdańska” (30 lat Solidarności)
 
1. REGULAMIN KONKURSU
I.  Konkurs na poziomie regionalnym organizowany będzie przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku i Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Zielonej Górze.
II.  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą Komisje Konkursowe powołane odpowiednio na szczeblu krajowym i regionalnym.
III.  Komisje podejmują decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, sprawują nadzór nad przebiegiem konkursu.
IV. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu
V   Konkurs historyczno - literacki pt.: „Od Jałty do Gdańska” (30 lat Solidarności) adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
VI. Organizowany konkurs przebiegał będzie w trzech etapach:
a) poziom szkolny
b) poziom wojewódzki
c) poziom krajowy – finał
VII. Sekcje Regionalne wchodzące w skład jednego województwa wspólnie organizują jedną Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja ta organizuje konkurs na terenie województwa. Z całości swoich prac tworzy protokół, który następnie przesyła do Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania na adres: Wały Piastowskie 24, 80-855 GDAŃSK.
VIII. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Sekcji Krajowej POiW NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl/oswiata oraz stronie Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Zielonej Górze www.oswiata.zgora.pl
 
2. TERMINARZ:
a) ogłoszenie konkursu – październik 2009 roku,
b) do końca lutego 2010 roku należy zorganizować i przeprowadzić konkurs na poziomie szkoły włącznie z przesłaniem do komisji wojewódzkiej zgłoszenie uczniów na adres: Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ul. Lisowskiego 5, 65-075 Zielona Góra.
c) do końca marca 2010 roku zostanie zorganizowany konkurs na poziomie wojewódzkim i przesłane będzie zgłoszenie ucznia, który zwyciężył do siedziby Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku;
d) do końca maja 2010 zorganizowany zostanie finał ogólnopolski konkursu.
 
3. GRUPY WIEKOWE
1. Konkurs historyczny odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) gimnazjum
Konkurs historyczny oparty jest na podręczniku do klasy trzeciej gimnazjum, dla finalistów dopuszcza się rozszerzenie literatury o nowe pozycje.
·        warunkiem uczestnictwa w konkursie jest albo przeprowadzenie wywiadu albo przygotowanie prezentacji multimedialnej pt.: „Działacze regionalni w strukturach Solidarności w okresie 30 lat”.
·        zadanie polega na opracowaniu prezentacji multimedialnej mającej charakter twórczy, opartej o publikowane i niepublikowane źródła i opracowania;
·        oceniane będą wyłącznie prace tworzone przez uczniów samodzielnie, pod kierunkiem opiekuna;
·        forma pracy – prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point o objętości do 30 slajdów; wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna. Prezentacja powinna działać automatycznie po uruchomieniu. Czas trwania – do 20 minut;
·        dyskwalifikacji podlegają prace, które były zgłaszane w innych konkursach lub publikowane w całości czy części przed rozstrzygnięciem konkursu;
·        przy ocenianiu prac jury uwzględniać będzie między innymi: zgodność z tematem, posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym, stosowanie poprawnej terminologii, kompozycję prezentacji, stronę wizualną, ciekawe rozwiązania w projekcie prezentacji.
·        płyta CD lub DVD, na której nagrana jest prezentacja powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać nazwę szkoły.
·        Na szczeblu krajowym konkurs składa się z dwóch etapów:
- pierwszy etap w formie ustnej
- drugi etap w formie obrony prezentacji multimedialnej
b) ponadgimnazjalne
Konkurs historyczny oparty jest na podręczniku do klasy trzeciej, dla finalistów dopuszcza się rozszerzenie literatury o nowe pozycje.
·        warunkiem uczestnictwa jest przeprowadzenie wywiadu z działaczem opozycji demokratycznej pt: „Jak walczyłem o wolną Polskę”,
·        priorytetowymi pytaniami w wywiadzie z działaczem opozycji winny być: 
- jakimi wartościami kierował się, podejmując działania przeciwko reżimowi komunistycznemu,
- co pozostało z jego ideałów w dniu dzisiejszym,
·        najciekawsze wywiady zostaną zamieszczone na stronie internetowej CIVIC VOICES (międzynarodowy projekt SKOiW NSZZ „Solidarność”)
·        wywiad powinien powstać pod opieką nauczyciela, który następnie kieruje go do konkursu wojewódzkiego, opatrując odpowiednią recenzją. Recenzje nie mają zawierać ocen szkolnych, a jedynie pozytywną konkluzję („kieruję do konkursu II stopnia...”) wraz z uzasadnieniem.
·        Praca nie może przekraczać 6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, wielkość 14, interlinia 1,5). Pracę należy złożyć w formie wydruku.
·        Na szczeblu krajowym konkurs składa się z dwóch etapów:
- pierwszy etap pisemny w formie testu z wiedzy historycznej
- drugi etap quiz historyczny (pisemna lub ustna odpowiedź);
 
4.UWAGI
a) Każda praca (wywiad jak i prezentacja multimedialna) powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem, nazwiskiem nauczyciela (instruktora) przedmiotu. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
b) W konkursie uczniowie biorą udział indywidualnie.
c) Na każdym szczeblu konkursu przeprowadzony jest test z wiedzy historycznej.
·     przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową;
·     test obejmuje wiedzę uczestników związaną z tematyką
·     test jest oceniany zgodnie ze standardami egzaminu (gimnazjum) lub nowej matury (szkoła ponadgimnazjalna);
d) Komisja Konkursowa, w oparciu o ocenę wywiadów czy też prac multimedialnych oraz wyników testu, wskaże zwycięzców danego etapu konkursu i zakwalifikuje do udziału w następnym etapie po 1 najlepszym uczniu z każdego poziomu szkół, (gdy kilku uczniów uzyska tyle samo punktów decyduje ocena kwalifikacyjna prac)
e) Laureaci każdego etapu wojewódzkiego i krajowego zostaną uhonorowani nagrodami.
f) Uhonorowani zostaną również nauczyciele-opiekunowie zwycięzców etapu.
g) Do finału krajowego przechodzi po jednym przedstawicielu z każdego województwa na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
h) W konkursie nie mogą brać udziału dzieci organizatorów i członków jury.


Ostatnia Aktualizacja: 28.03.2012  godz. 21:58:56   |  Projekt, wykonanie i administracja: Jarosław Twaróg  |  © JMComputers 2009